Tumblelog by Soup.io
 • thrognobonk
 • binocentric
 • ludovico
 • steampunks
 • moop
 • nephi
 • mysteryspoon
 • dtvie
 • cygenb0ck
 • marionnette
 • Inslia
 • kaerion
 • qadesh
 • derf
 • kamilkordi
 • inajaa
 • Muska
 • 3d1on
 • 18alexa18
 • ero-Neo
 • wytukaze
 • Goat
 • rufu
 • leksandra
 • lobotomy
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viajethra jethra
3359 e199 390
Reposted frompeper peper viamadadream madadream
3926 a017 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamadadream madadream
9294 a10a 390
Reposted frommizuyashi mizuyashi viamadadream madadream
0256 1577 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamadadream madadream
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viamadadream madadream
3696 584c 390
Reposted fromkatalama katalama viatobecontinued tobecontinued
3474 7e40 390
Reposted frompixielark pixielark viaepidemic epidemic
6623 d8a4 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaepidemic epidemic
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaszydera szydera
6673 31ac 390
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaszydera szydera
9548 8906 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaszydera szydera

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viaszydera szydera
7713 9535 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaou ou
Reposted fromshakeme shakeme viaou ou
7141 b4fe 390
Reposted fromodejdz odejdz viaou ou
0215 402d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaou ou
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viaszydera szydera

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viamisspandora misspandora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl